Understand Kelimesi ve Eş Anlamları | Thesaurus Note
Understand Kelimesi ve Eş Anlamları | Thesaurus Note

Türkçe’ye ‘anlamak, kavramak vb.’ gibi kelimelerle çevirilen ‘understand, see, get, grasp ve comprehend’ kelimeleri arasındaki temel faklar ve kullanım yerleri aşağıda verilmiştir.


Understand
Genel bir anlam ifade etmek için kullanılır.

• Do you understand me?
› Beni anlıyor musun?

• I don’t understand politics.
› Siyaseti anlamıyorum.

See
'Understand' gibi genel bir ifade eder ve konuşma dilinde kullanılır.

• I see what you mean.
› Ne demek istediğini anlıyorum.

• I don’t see why it is important.
› Onun neden önemli olduğunu anlamıyorum.

Get
'See' gibi genel bir anlam ifade eder ve resmi olmayan dilde kullanılır.

• She didn’t get the joke.
› Şakayı anlamadı (= çakmadı).

• He is a liar – do you get?
› O bir yalancı – anlıyor musun?

Grasp
Bir şeyi tam olarak anlamayı ifade eder.

• The significance of this development can not be fully grasped now.
› Bu gelişmenin önemi şu anda tam olarak kavranamaz.

Comprehend
'Grasp' gibi bir şeyi tam olarak anlamayı ifade eder ve resmi dilde veya yazı dilinde kullanılır -genellikle negatif cümlelerde kullanılır.

• They failed to comprehend the scale of the danger.
› Tehlikenin boyutunu kavrayamadılar.

• I simply couldn’t comprehend what had happened.
› Sadece ne olduğunu anlayamadım.

Take in
Bir şeyi tamamen anlamak ve özümsemek anlamında kullanılır.

• The painting is too abstract to take in at a glance.
› Tablo bir bakışta anlaşılamayacak kadar soyut.

Follow
Genellekile konuşmacıyı anlamak olarak kullanılır.

• His argument is difficult to follow.
› Argümanını anlamak zor.

Fathom
Bir şeyin açıklamasını veya sebebini anlamak için kullanılır.

• He spent years to fathom the mysteries of life.
› Hayatın gizemlerini anlamak için yıllarını harcadı.

Apprehend
Genellikle eski metinlerde karşımıza çıkar.

• It was difficult for him to apprehend the situation.
› Durumu kavramak onun için zordu.

Editor's Picks

© 2023 bilexis. All rights reserved.