Understand Kelimesi ve Eş Anlamları | Thesaurus Note

Türkçe’ye ‘anlamak, kavramak vb.’ gibi kelimelerle çevirilen ‘understand, see, get, grasp ve comprehend’ kelimeleri arasındaki temel faklar ve kullanım yerleri aşağıda verilmiştir. Kelimelerin tüm anlammarını ve kullanım yerlerini görmek, «kelimelerin üzerine tıklayarak»  sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

⇒ understand
⇒ see
⇒ get
⇒ grasp
⇒ comprehend
⇒ take in
⇒ follow
⇒ fathom
⇒ apprehend

 

understand: genel bir anlam ifade etmek için kullanılır.
• Do you understand me?
› Beni anlıyor musun?

• I don’t understand politics.
› Siyaseti anlamıyorum.

see: understand gibi genel bir ifade eder ve konuşma dilinde kullanılır
• I see what you mean.
› Ne demek istediğini anlıyorum.

• I don’t see why it is important.
› Onun neden önemli olduğunu anlamıyorum.

get: see gibi genel bir anlam ifade eder ve resmi olmayan dilde kullanılır
• She didn’t get the joke.
› Şakayı anlamadı (= çakmadı).

• He is a liar – do you get?
› O bir yalancı – anlıyor musun?

grasp: bir şeyi tam olarak anlamayı ifade eder
• The significance of this development can not be fully grasped now.
› Bu gelişmenin önemi şu anda tam olarak kavranamaz.

comprehend: grasp gibi bir şeyi tam olarak anlamayı ifade eder ve resmi dilde veya yazı dilinde kullanılır -genellikle negatif cümlelerde kullanılır
• They failed to comprehend the scale of the danger.
› Tehlikenin boyutunu kavrayamadılar.

• I simply couldn’t comprehend what had happened.
› Sadece ne olduğunu anlayamadım.

take in: bir şeyi tamamen anlamak ve özümsemek anlamında kullanılır
• The painting is too abstract to take in at a glance.
› Tablo bir bakışta anlaşılamayacak kadar soyut.

follow: genellekile konuşmacıyı anlamak olarak kullanılır
• His argument is difficult to follow.
› Argümanını anlamak zor.

fathom: bir şeyin açıklamasını veya sebebini anlamak için kullanılır
• He spent years to fathom the mysteries of life.
› Hayatın gizemlerini anlamak için yıllarını harcadı.

apprehend: genellikle eski metinlerde karşımıza çıkar
• It was difficult for him to apprehend the situation.
› Durumu kavramak onun için zordu.

 

© 2021 bilexis. All rights reserved.