İngilizce Telaffuzumu Nasıl Geliştirebilirim?

İngilizce telaffuz geliştirme hususunda birçok yazı ve makale kaleme alınmıştır. Genellikle telaffuz geliştemek için 10 şey yapmalısın, 15 adımda öğrenmelisin vb. gibi başlıklar vardır. Biz üç ana maddenin gerekli olduğunu -dinleme, IPA, alıştırma-, bu üç beceri olmadan İngilizce telaffuzun iyi ve doğru bir şekilde geliştirilemeyeceğini düşünüyoruz. Ama geriye kalan alıştırma yöntemlerinin kişiden kişiye değişebileceğinin altını çizdik. Yani, okumayı sevisyorsanız sesli İngilizce Kitap okuyarak veya konuşmayı seviyorsanız konuşarak telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz.

1. Dinle

Kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz etmek için ilk yapmanız gereken iyi bir dinleyici olmaktır. Sürekli ve düzenli olarak İngilizce bir şeyler dinlemeniz telaffuzunuzu günden güne daha iyiye gitmesini sağlayacaktır.

  • Sadece ses olan İngilizce radyo, müzik vb. dinleyebilirsiniz (kulak aşinalığı için)
  • Görsel içerikli İngilzce film, belgesel vb., ilk başta altyazılı sonra altyazısız olarak izleyebilirsiniz (anlama ve cümleleri birbirine bağlama becerisini geliştirmek için)


2. IPA Öğren

İngilizcedeki seslerin görsel temsili olan The International Phonetic Alphabet (IPA)’yı öğrenmeniz İngilizce’de olan ama Türkçe’de olmayan sesleri çıkarabilmeniz için en önemli yoludur. Bazı sözlüklerin İngilizce kelimelerin okunuşunu, Türkçe harflerle vermeleri büyük bir hatadır. Çünkü İngilizcedeki tüm sesleri Türkçe harflerle ifade edilmesi mümkün değildir.

  • Mesela IPA’da ‘æ’ harfinin a’dan e’ye geçen bir ses vardır, bu ses Türkçe’de ‘e’ olarak gösteriliyor. Yani ‘cat’ kelimesi ‘kæt’ değil ‘ket’ diye okunuşu gösteriliyor. Bir kişinin sadece 1 saat içinde  öğrenebileceği bir şey için böyle bir yanlışa sevk etmek ne kadar doğru!
  • Kelimelerin okunuşunu IPA ile veren sözlüklere başvurabilirsiniz. Böylece duymasanız bile her İngilizce kelimeyi yanlışsız telaffuz edebilirsiniz.

3. Alıştırma Yap

Eğer IPA’yı öğrendiniz ve dinleme becerinizi geliştirme aşamasındaysanız, yapmanız gereken alıştırma yapmaktır. Alıştırma yapmanın birçok yolu vardır ve bunlardan hangisi hoşunuza giderse ona ağırlık verebilirsiniz. Okumayı seviyorsanız okumaya, konuşmayı seviyorsanız konuşmaya ağırlık verebilirsiniz.

  • Ana dili İngilizce olan bir kimseyle veya İngilizce öğrenen biriyle sık sık konuşabilirsiniz
  • Sesli olarak kitap okuyabilirsiniz (günlük 10 dk yeterli olacaktır)
  • Şiir, atasözü veya tekerleme ezberleyip zaman zaman sesli telaffuz edebilirsiniz
  • Çıkaramadığınız kelimeleri not alıp üzerinde çalışabilirsiniz
  • Kendi telaffuzunuzu kaydedip dinleyebilir ve kendi hatalarınızı kontrol edebilirsiniz
  • Çene ve ağız yapınızı İngilizce sesleri daha iyi çıkarabilir hale getirmek için, ağzınıza kalem alıp alıştırma yapabilirsiniz

∗ Tarihin ilk hatibi olarak bilinen Çiçero hitabet yeteneğini geliştirmek için ağzına çakıl taşları alıp alıştırma yaptığı bilinmektedir. Kulağa ilk başta garip gelen bu bilgi, özellikle 20 yaşını aşmış ve bir yabancı dil öğrenmek isteyen kişiler için çok önemlidir. Belli bir yaşa gelindiğide çene ve ağız yapısı oturacağı için başka bir dildeki sesleri ağız ve çene kasları zorlamadan çıkarmak mümkün değildir. Bu yüzden garip de gelse ağza kalem alıp alıştırma yapmak oldukça gereklidir.

 

IPA (The International Phonetic Alphabet)

Kısa Sesliler
/ɪ/
     ‘i’ gibidir   ➢  hit /hɪt/, pick /pɪk/, miss /mɪs/
/e/   ⇒  ‘e’ gibidir     let /let/ neck /nek/mess /mes/ wet /wet/
/æ/  ⇒  ‘a’ dan ‘e’ ye geçen bir ses  cat /kæt/, sat /sæt/, back /bæk/ »
/ʌ/   ⇒  ‘a’ gibidir    cut /kʌt/, luck /lʌk/, cup /kʌp/
/ɒ/     genellikle ‘o’ ya karşılık gelir    hot /hɒt/, boss /bɒs/, top /tɒp/
/ə/   ⇒  ‘e’, ‘a’ veya ‘ı’ ya karşılık gelir    about /əˈbaʊt/, system /ˈsɪs.təm/, complete /kəmˈpliːt/

Uzun Sesli Harfler
/i:/   uzatması olan ‘i’   ➢  week /wi:k/, feet /fi:t/, keep /ki:p/
/ɑ:/  uzatması olan ‘a’  ➢  hard /ha:/, park /pa:k/
/ɔ:/   uzatması olan ‘o’   ➢  fork /fɔ:k/, walk /wɔ:k/, August /ɔːˈɡʌst/

/ɜ:/     ‘ö’ gibidir     heard /hɜ:d/, word /wɜ:d/
/u:/    uzatması olan ‘u’   ➢  boot /bu:t/, group /gru:p/

İki Sesli Harfler
/eɪ/    ‘ey’ gibi     place /pleɪs/, late /leɪt/
/oʊ/    ‘o’ dan yumaşak ‘v’ ye geçen ses  home /hoʊm/, phone /foʊn/
/aʊ/    ‘a’ dan yumuşak ‘v’ ye geçen ses   ➢  mouse /maʊs/, brown /braʊn/
/ɪə/    ‘iı’ gibi     clear /klɪə(r)/, fear /fɪə(r)/
/eə/  ⇒  ‘eı’ gibi    care /keə/, wear /weə/
/ɔɪ/    ‘oy’ gibi    boy /bɔɪ/, toy /tɔɪ/
/aɪ/    ‘ay’ gibi   find /faɪnd/, bite /baɪt/
/ʊə/    ‘yuı’ gibi    tour /tʊə(r)/, pure /pʊə(r)/

Sessiz harfler
/b/
  ‘b’ ile aynı  bee /bi:/
/d/  ‘d’ ile aynı  dad /dæd/
/f/   ‘f’ ile aynı    feet /fi:t/
/g/   ⇒  ‘g’ ile aynı    group /gru:p/
/h/ ⇒  ‘h’ ile aynı    home /hoʊm/
/dʒ/ ⇒  ‘c’ ye benzer     wage /weɪdʒ/
/k/    ‘k’ ile aynı     cut /kʌt/, keep /ki:p/
/l/    ‘l’ ile aynı     let /let/
/m/   ⇒ ‘m’ ile aynı    miss /mɪs/
/n/   ‘n’ ile aynı     noun /nuːn/
/p/     ‘p’ ile aynı    pick /pɪk/
/r/    ‘r’ ile aynı     roof /ruːf
/s/    ‘s’ ile aynı  sat /sæt/
/t/     ‘t’ ile aynı    top /tɒp/
/v/    ‘v’ ile aynı   vain /veɪn/
/w/     kalın ‘v’    wet /wet/
/z/   ‘z’ ile aynı    always /ˈɔːlweɪz/
/ʒ/     ‘j’ ye benzer     divison /dɪˈvɪʒn/
/tʃ/    ‘ç’ ye benzer    chair tʃeə(r)
/ʃ/  ‘ş’ ye benzer    shine /ʃaɪn/
/θ/    peltek ‘ts’ gibi     think /θɪŋk/
/ð/  peltek ve kalın ‘d’ gibi    this /ðɪs/
/ŋ/  nazal ‘n’ gibi    going /ˈɡəʊɪŋ/
/j/    ‘yu’ gibi     usual /ˈjuːʒuəl/

/ɪ/     ‘i’ gibidir (açıklamalar Türkçe okunuşa göredir)

 

 

 

 

 

© 2021 bilexis. All rights reserved.