Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman), halihazırda devam eden veya içerisinde süreklilik barındıran olaylar için kullanılır.

 YAPI
 Olumlu 
 I + am + Ving
 He/She/It  + is + Ving
 You/We/They + are + Ving
 Olumsuz 
 I + am + not + Ving
 He/She/It + is + not + Ving
You/We/They + are + not + Ving
 Soru
 am + I + Ving
  is + He/She/It  + Ving
  are + You/We/They + Ving
ÖRNEKLER  
Olumlu Olumsuz
I am coming. I am not coming.
He is coming. He is not coming.
We are coming. We are not coming.
Soru Olumsuz Soru
Am I coming? Am I not coming?
Is he coming? Is he not coming?
Are you coming? Are you not coming?
Olumsuz cümleler aşağıdaki örneklerde olduğu gibi iki şekilde de kısaltılabilir. Ama genellikle isn’t/aren’t şekli kullanılır.
 • She isn’t coming. = She‘s not coming. 
 › O, gelmiyor.

 • We aren’t coming. = We‘re not coming.
 › Biz gelmiyoruz.

KULLANIM YERLERİ

 1.   Devam eden eylem
Konuşma esnasında devam eden eylemleri ya da durumları anlatmak için kullanılır.

I am doing my homework.
› Ödevimi yapıyorum.

He is not sleeping now.
› O, şu an uyumuyor.

Are you waiting for me?
› Beni mi bekliyorsun?

What are you doing? I’m watching TV.
› Ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum.

 2.  Bir süredir devam eden eylem
Bir süredir devam eden ancak konuşma esnasında yapılmayan eylemleri anlatmak için kullanılır.

I am learning English.
› İngilizce öğreniyorum.

Is she working in a hospital?
› O, hastanede mi çalışıyor?

He is not living in London.
O, Londra’da yaşamıyor.

 3.  Değişim
Değişen ya da gelişen olayları anlatmak için kullanılır.

Technology is developing rapidly.
› Teknoloji hızlı bir şekilde gelişiyor.

Our population is increasing day by day.
› Nüfusumun gün geçtikçe artıyor.

 4.   Gelecek
Gelecekte yapılması planlanmış eylemleri anlatmak için kullanılır. Genellikle tomorrow, next week, this month gibi gelecek bildiren zarflarla birlikte kullanılınılır.

We are getting married next year.
› Gelecek yıl evleniyoruz (= evleneceğiz).

What are you doing this weekend?
› Bu hafta sonu ne yapıyorsun (= yapacaksın)?

 5.   Tekrar
Sürekli tekrar eden eylemleri veya olayları anlatmak için kullanılır. Genellikle rahatsız edici olan bu olaylar always, constantly, forever gibi tekrar bildiren zarflarla birlikte kullanılır.

It’s always raining here.
› Burada her zaman yağmur yağıyor (= yağar).

They are constantly arguing.
› Sürekli tartışıyorlar (= tartışırlar).

  Stative Verbs  

✳︎ İçinde eylem barındırmayan fiillere stative verbs (durum bildiren fiiller) denir. Genel kural olarak present continous tense ile stative verbs birlikte kullanılmaz.

I am wanting to drink water.
✓ I want to drink water.
Su istiyorum.

I’m understanding you.
✓ I understand you.
Seni anlıyorum.

The food is tasting delicious.
✓ The food tastes delicious.
Yemek lezzetlidir.

✳︎ Eğer konuşma anı vurgulanmak istiyorsa present continous tense ile stative verbs birlikte kullanılabilir.

✓ You look awful.
✓ You’re looking awful.
Berbat görünüyorsun.

✓ I feel sick.
✓ I’m feeling sick.
Kendimi hasta hissediyorum.

✳︎ Eğer stative verbs ile bir eylem ifade edilmek isteniyorsa present sontinous tense ile kullanılır.

He’s very lazy.
O çok tembeldir.

He’s being lazy.
Tembellik yapıyor.

I think that the plan is good.
Planın iyi oladuğunu düşünüyorum.

I’m thinking of changing the plan.
Planı değiştirmeyi düşünüyorum.

En Çok kullanılan Stative Verbs  
• love: sevmek
• like: hoşlanmak
• wish: istemek
• hate: nefret etmek
• dislike: hoşlanmamak
• want: istemek
• fear: korkmak
• prefer: tercih etmek
• know: bilmek
• remember:
unutmak
• have: sahip olmak
• understand: anlamak
• forget: unutmak
• believe: inanmak
• need:
ihtiyacı olmak
suppose: sanmak
• think:
düşünmek
• doubt:
şüphelenmek
• feel: hissetmek
• hear: duymak
• see: görmek
• smell: koklamak
• taste: tatmak
• look: bakmak
• seem: görünmek
• be: olmak
  Örnek Cümleler

He’s sleeping now.
› Şu anda uyuyor.

She’s reading a book at the moment.
› Şu anda bir kitap okuyor.

They are discussing at present.
› Şu anda tartışıyorlar.

He’s still crying.
› Hala ağlıyor.

I’m not working next week.
› Gelecek hafta çalışmıyorum.

I’m going on holiday for a few days.
› Birkaç günlüğüne tatile çıkacağım.

• What are you doing?
› Ne yapıyorsun?

• When are you coming?
› Ne zaman geliyorsun?

• Where are you looking at?
› Nereye bakıyorsun?

• How is it working?
› Bu nasıl çalışıyor?

• Why are you laughing?
› Neden gülüyorsun?

• Who is talking?
› Kim konuşuyor?

We’re going tomorrow.
› Yarın gidiyoruz/gideceğiz.

They’re always arguing.
› Her zaman tartışıyorlar.

Technology is developing rapidly.
› Teknoloji hızla gelişiyor.

People are not reading much nowadays.
› Şimdilerde insanlar çok okumuyor.

Prices are getting higher these days.
› Bu günlerde fiyatlar yükseliyor.

✳︎  Bazı fiiller -ing takısı aldığında değişime uğrarlar.
Ünlü + Ünsüz şeklinde biten tek heceli fiiller ‘-ing’ alırken son harfleri çift yazılır. run: running get: getting
Sonu ‘-ie’ ile biten fiillerin sonu, -ing eklenince ‘-y‘ ye dönüşür: tie: tying lie: lying
Sonu -e ile biten fiillere ‘-ing’ eklerken -e kaldırılır. give: giving come: coming

 

Diğer zamanların konu anlatımları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

   • Simple Present Tense

   • Simple Past Tense

   • Simple Future Tense (Will/Shall)

   • Be Going To

   • Present Perfect Tense

   • Present Perfect Continuous Tense

   • Past Perfect Tense

   • Past Perfect Continuous Tense

   • Past Continuous Tense

   • Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark

   • Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense Arasındaki Fark

   • Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark 

   • Will ve Be Going To Arasındaki Fark

   • İngilizcede Tüm Zamanlar (Tenses)

 
 

 

 

© 2021 bilexis. All rights reserved.