İngilizce’de Belgisiz Zamirler (Indefinite Pronouns) ve Kullanım Örnekleri

Belirsiz bir kimsenin veya nesnenin yerini tutan zamirlere belgisiz zamirler denir. Bu zamirleri tekil fiillerle kullanılanlar, çoğul fiillerle kullanılanlar ve her ikisi ile de kullanılanlar olarak üç gruba ayırdık. Daha fazlası için kelimelerin üzerine tıklayarak İngilizce sözlüğümüze göz atabilirsiniz.


Sadece tekil fiillerle kullanılan zamirler:

 Indefinite Pronouns Belgisiz Zamirler
 Someone – somebody Biri, birisi
 Anyone – anybody Herhangi birisi
 No one – nobody Hiç kimse
 Everyone – everybody Herkes, her biri
 Something Bir şey
 Anything Herhangi bir şey
 Nothing Hiçbir şey
 Everything Her şey

SomeoneSomebodyAnyoneAnybodyNo oneNobodyEveryoneEverybodySomethingAnythingNothingEverything


ÖRNEK CÜMLELER

Someone has stolen my watch.
› Birisi saatimi çaldı.

• Somebody pushed me from behind.
› Biri beni arkadan itti.

Have you shown the report to anyone?
› Raporu herhangi bir kimseye gösterdin mi?

There was no one at home.
› Evde hiç kimse yoktu.

• Nobody is perfect.
› Kimse mükemmel değildir.

You can’t please everyone.
› Herkesi memnun edemezsin.

I have something to say.
› Söylemem gereken bir şey var.

I have nothing to eat.
› Yiyecek hiçbir şeyim yok.

• Everything will be all right.
› Her şey iyi olacak.


Sadece çoğul fiillerle kullanılan zamirler:

Indefinite Pronouns Belgisiz Zamirler
 Both İkisi, her ikisi
 Others Diğerleri, başkaları
 Few Birkaç, az
 Several Birkaç
 Many Birçok

BothOthersFewSeveralMany


ÖRNEK CÜMLELER

They are both here.
› Her ikisi de burada.

• Both of them are here.
› Her ikisi de burada.

• They both are here.
› Her ikisi de burada.

• Many (people) died in the war.
› Savaşta birçoğu öldü.
(Savaşta birçok insan öldü.)

• Many of the soldiers died in the war.
› Askerlerin bir çoğu savaşta öldü.

Only few of his books are useful.
› Kitaplarından sadece birkaçı faydalıdır.

I read several of his books.› Kitaplarından birkaçını okudum.

You should be kind to others.
› Başkalarına karşı nazik olmalısınız.

Some songs are better than others.
› Bazı şarkılar diğerlerinden daha iyidir.


Hem tekil fiillerle hem çoğul fiillerle kullanılan zamirler:

Indefinite Pronouns Belgisiz Zamirler
 Most Çoğu
 More Daha
 All Hepsi, tümü
 Any Herhangi bir, hiç
 Some Bazı, bazıları
 None Hiçbiri

Most MoreAllAnySomeNone


ÖRNEK CÜMLELER

• Some refused this idea.
› Bazıları bu fikri reddetti.

• Some of my ideas were accepted.
› Fikirlerimden bazıları kabul edildi.

• Any of them can do that.
› Herhangi birisi bunu yapabilir.

• All of them came to the party.
› (Onların) hepsi partiye geldi.

• They all came to the party.
› Hepsi partiye geldi.

Some of them came, but not all.
› Bazıları geldi ama herkes değil.

He spent most of his money.
› Parasının çoğunu harcadı.

• None of them is coming.
› Hiçbiri gelmiyor.

I can’t stand more of this.
› Bundan fazlasına katlanamam.

  Singular

Some-, any-, no- ve every- ile başlayan zamirler her zaman tekil fiil ile kullanılır.
• Everyone is here.
› Herkes burada.

• Someone is coming towards us.
› Birisi bize doğru geliyor.

Anyone can do that.
› Bunu herhangi bir kimse yapabilir.

No one is here.
› Burada kimse yok.

  No- ve any-

Olumsuz cümlelerde anything, anyone, anybody özne olarak kullanılmaz; nothing, nobody ve no one kullanılır.
Anybody didn’t come.
Nobody came.
› Kimse gelmedi.

Nothing, nobody ve no one bir başka olumsuzluk eki ile kullanılmaz.
Nobody didn’t come.
Nobody came.
› Kimse gelmedi.

Nothing didn’t happen.
Nothing happened.
› Hiçbir şey olmadı.

  None of

None of bir sayılamayan isimle kullanılırsa, fiil tekildir.
None of the work was done.
› Hiçbir iş yapılmadı.

None of çoğul bir isimle, çoğul bir zamirle veya bir grup ismi ile kullanılırsa, fiil çoğul veya tekil olabilir.
None of my friends are/is coming.
› Hiçbir arkadaşım gelmiyor.

None of the team know/knows English.
› Takımdan hiçbiri ingilizce bilmiyor.

  Most of ve All of

Most of ve All of sayılamayan bir isimle kullanılırsa fiil tekil, sayılabilir çoğul bir isimle kullanılırsa fiil çoğul olur.
Most of his money was lost.
› Parasının çoğu kayboldu.

He spent all of his money.
› Tüm parasını harcadı.

He invited most of his friends.
› Arkadaşlarının çoğunu davet etti.

All of my friends are coming.
› Arkadaşlarımın hepsi geliyor.


Diğer zamir türlerini ve kullanım örneklerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)

Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

Demonstrative Pronouns (İşaret Zamirleri)

Interrogative Pronouns (Soru Zamirleri)

İngilizce’de Zamirler (Tüm Liste)

© 2021 bilexis. All rights reserved.