work
Noun
1
[Intransitive]to have a job
çalışmak
 • My father works, and my mother is a housewife.
 • work as a sthMy son is working as a teacher.
 • work for sb/sthShe works for a marketing company.
 • work in sthI want to work in media.
2
[Intransitive]to do something, especially as part of a job
çalışmak
 • I'm so tired, I don't want to work now.
 • work on sthHe is working on his project.
 • He works about 10 hours a day.
 • My brother works very long hours.
 • I'm not working tomorrow.
3
[Transitive, Intransitive]to make effort or cause someone to make effort
çalış(tır)mak, uğraşmak, çabalamak
 • The teacher worked us hard.
 • We're working for a solution.
 • She works herself too hard.
 • He worked all day in the garden.
4
[Intransitive](of a machine, device, etc.) to operate; to make (a machine, device, etc.) operate
işle(t)mek, çalış(tır)mak
 • Her phone isn't working.
 • The machine works by electricity.
 • Do you know how to work this machine?
Collocations
1
abandon the work
işi bırakmak, işi yarıda bırakmak
2
ability to work
çalışma yeteneği, çalışabilme becerisi,çalışma gücü, çalışabilme gücü
3
after work
işten sonra
4
backlog of work
yığılmış iş, birikmiş işler
5
be absent from work
işe gitmemek, işe gelmemek, işte olmamak
6
charitable work
hayır işi, yardım işleri
7
clear backlog of work
birikmiş işi temizlemek, yığılmış işi bitirmek
8
construction work
inşaat işi, yapım işi
9
dirty work
pis/kirli iş, ahlaksız iş
10
do one's dirty work
bir kimsenin kirli işini yapmak
11
domestic work
ev işi
12
finish the work
işi bitirmek, işi tamamlamak
13
focus on work
işe odaklanmak, çalışmaya yoğunlaşmak
14
manual work
el işi, el ile yapılan iş
15
period of work
çalışma dönemi, çalışma süresi
16
place of work
iş yeri
17
place to work
çalışacak yer, çalışmak için yer, çalışılacak yer
18
preparatory work
hazırlık çalışması, ön çalışma
19
pressure of work
iş baskısı, iş gerginliği
20
quit working
çaılşmayı bırakmak
21
return from work
işten dönmek
22
road maintenance work
yol bakım çalışması
23
rough construction work
kaba inşaat işi
24
rough work
zor iş, çetin iş, güç iş
25
tough work
zor iş, zorlu iş
26
two-week backlog of work
iki haftalık birikmiş iş
27
weary work
yorucu iş
28
work a miracle
mucize gerçekleştirmek, keramette bulunmak
29
work abroad
yurt dışında çalışmak
30
work as a teacher
öğretmenlik yapmak, öğretmen olarak çalışmak
31
work experience
iş tecrübesi/deneyimi
32
work force
iş gücü
33
work in the marketing department
pazarlama bölümünde çalışmak
34
work on a commission basis
komisyonla çalışmak, komisyon bazında çalışmak
35
work on a farm
çiftlikte çalışmak
36
work on commission
komisyonla çalışmak, komisyon hesabıyla çalışmak
© 2021 bilexis. All rights reserved.